هشتمین دوره مسابقات ملي مناظره دانشجویی

هشتمین دوره مسابقات ملي مناظره دانشجویی

فرم ثبت‌نام گروه‌ها در هشتمین دوره مسابقات ملي مناظره دانشجویی


  • مشخصات سرپرست گروه:  • مشخصات اعضای گروه:

  • عضو اول

  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
  • عضو دوم

  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.
  • عضو سوم

  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.